Competitie - recreatie
- de hoeveelheid kwalitatieve verslagen van grote bovenlokale wedstrijden en kampioenschappen verhogen
- de organisatie van officiƫle internationale wedstrijden en kampioenschapppen ondersteunen

Vorming
- het aantal leden dat de VTS-cursussen volgt, doen stijgen
- bonden en clubs ondersteunen betreffende de cursussen scheidsrechter, wedstrijdleider en dergelijke

Begeleiding clubs
- kwaliteitslabels voor clubs realiseren
- erkenning als "Vlaamse Sportfederatie' bekomen

Informatie
- informatie betreffende spelregels enerzijds en georganiseerde kennismaking anderzijds, direct kunnen verstrekken
- informatieverstrekking via de webstek, nieuwsmail en tijdschrift uitbreiden

Promoten sporten
- aantal actieve jonge senioren verhogen

Jeugd
- bestaande en nieuwe kernen met jeugdwerking ondersteunen
- inrichten van een multidisciplinair jeugdsportkamp

Verder zal Sportiv vzw op het vlak van ledenadministratie, ongevallenverzekering, medisch en ethisch verantwoord
sporten de vereisten opvolgen die het decreet 2001 stelt aan de "Vlaamse Sportfederaties"